รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ประจำสาขวิชาสรีรวิทยา และผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก Harvard College in Asia Program (HCAP) ให้เป็น guest of honor และ speaker ในการประชุม HCAP 2023 Conference ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “Starting small, Thinking big: Change starting from our local community”