เกี่ยวกับเรา (about us)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ

 มีมาตรฐานการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กอร์ปด้วย สติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม

สร้างผลงานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม : ACTS
A: Agility ฉับไวคล่องตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
C: Customer target ให้ใจผู้รับบริการ
T: Technology & innovation มุ่งด้านเทคโนโลยี
S: Social Devotion มีสังคมเป็นเป้าหมาย