ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย์ ที่ได้รับรางวัล Travel grant award 
 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัล “Silver Medal” 
 ภาควิชาสรีรวิทยาฯ มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และ ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์
 กิจกรรมวันไหว้ครูภาควิชาสรีรวิทยา 6 กันยายน 2561
 เลี้ยงส่ง ผศ.วิยะดา ปัญจรัก และ อ.ดร.พัชรวิภา มณีไสย เพื่อไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสรีรวิทยาที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ” Visiting Professor ประจำปี 2561″
 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า ดร.สุภาพร กุลธินี
 งานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561
 ขอแสดงความยินดีกับ “นักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน”
 ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาคลิก ประกาศ
 รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation
  MK ”มอบ 10 ล้าน เพื่อสนับสนุนโครงการกลุ่มวิจัยฯ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
 45th Annual Meeting of the Physiological Society of Thailand
 บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The experimental model of fetal programming”
 ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้ทุนวิจัย spearhead ปีงบประมาณ 2562