ข่าวประชาสัมพันธ์

 ภาควิชาสรีรวิทยาร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผศ.พญ.ปณคพร วรรณานนท์ (24 กันยายน 2562) 
 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ ภักดีโชติ
 ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติ รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น
 ภาควิชาสรีรวิทยารับสมัครสมัครแพทย์ 1 ตำแหน่ง
 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ยุพา คู่คงวิรยะพันธุ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ท่านแรกของภาควิชาสรีรวิทยา
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับอนุสิทธิบัตรฯ
 (20 มี.ค.62)ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ : “Re-evaluating the noradrenergic control of human eccrine sweat glands during thermal and non-thermal stimulation”
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ รางวัลนักวิจัยระดับเงิน
 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561
 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครแพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง
 ภาควิชาสรีรวิทยาจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562
 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.วีระพล แสงอาทิตย์ ที่ได้รับรางวัล Travel grant award
 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัล “Silver Medal”
 ภาควิชาสรีรวิทยาฯ มุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของ รศ.ดร.สัญญา ร้อยสมมุติ และ ผศ.พญ.อรพิน ผาสุริย์วงษ์
 กิจกรรมวันไหว้ครูภาควิชาสรีรวิทยา 6 กันยายน 2561
 เลี้ยงส่ง ผศ.วิยะดา ปัญจรัก และ อ.ดร.พัชรวิภา มณีไสย เพื่อไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
 ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสรีรวิทยาที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ” Visiting Professor ประจำปี 2561″
 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่า ดร.สุภาพร กุลธินี
 งานประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคม ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561
 ขอแสดงความยินดีกับ “นักวิจัยดีเด่นระดับเหรียญเงิน”
 ภาควิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาคลิก ประกาศ
 รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation
  MK ”มอบ 10 ล้าน เพื่อสนับสนุนโครงการกลุ่มวิจัยฯ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น
 45th Annual Meeting of the Physiological Society of Thailand
 บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The experimental model of fetal programming”
 ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้ทุนวิจัย spearhead ปีงบประมาณ 2562