Author: Physio-admin

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร อาจารย์และนักวิจัยสังกัดสาขาวิชาสรีรวิทยากับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565

สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร อาจารย์และนักวิจัยสังกัดสาขาวิชาสรีรวิทยากับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ และมีผลงานวารสารวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

รางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอเชิดชูเกียรติบุคคลเกียรติยศแห่งปี แด่ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และรศ.ดร.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ในโอกาสรับรางวัลบุคคลเกียรติยศแห่งปี ประจำปี 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้รับรางวัล ด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและอาหารมูลค่าสูง จากงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม Triup Fair 2023…

รางวัล”อาจารย์แพทย์ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนดีเด่น” ประจำปี 2566

สาขาวิชาสรีรวิทยาขอแสดงความชื่นชมยินดี รศ.ดร.พวงรัตน์ ภักดีโชติ อาจารย์ประจำสาขาสรีรวิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “อาจารย์แพทย์ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนดีเด่น” ประจำปี 2566 ในงานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 37 วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น…

Open House “Medical Physiology” ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเวชวิชาคาร

ศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร “ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2565” สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาสรีรวิทยาขอแสดงความยินดียิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ในโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทวิชาการ/วิจัย จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RECOGNITION “ศ. ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้นำด้านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของอาหารสุขภาพ”

ศ. ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้นำด้านนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของอาหารสุขภาพ MAHIDOL UNIVERSITY ALUMNI RECOGNITION – เป็นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารสุขภาพโดยการนำความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์มาพัฒนาอาหารสุขภาพเสริมสมรรถนะสมอง มีงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ปี 2564 (อาหารสุขภาพจากมะม่วงหิมพานต์) และรางวัลเหรียญเงินในการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ปี 2562 (อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากหอยเป๋าฮื้อและโจ๊กสุขภาพจากผักแพรวและใบหม่อน)…

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลดประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1/2566

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรสรีรวิทยาทางการแพทย์และหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ ประจำ 2565

สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับบัณฑิตสาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรสรีรวิทยาทางการแพทย์ และหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค.2565]