Author: Weerapon Saengartit

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“พร้อมเพียงเรียงร้อยศิษย์ น้อมจิตอภิวาทบูชาครู” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 กรกฎาคม 2567 11.00 น. ณ สาขาวิชาสรีรวิทยา

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

9 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภาพกิจกรรม [คลิก]